OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.           Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1.         „Akademie klasické hudby, z. ú.“ je obecně prospěšnou společností se sídlem Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1, IČ: 26725347, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 268.

1.2.         Společnost Akademie klasické hudby pořádá Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha a Mezinárodní hudební soutěž Cena Antonína Dvořáka jednou ročně v místech určených pro provozování hudebně kulturních akcí.

1.3.         „Zákazník” je subjekt, který se společností Akademie klasické hudby uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na koncertní nebo jiné představení pořádané společností Akademie klasické hudby přímo ve Vstupenkovém centru Dvořákovy Prahy, ve smluvních pokladnách informačních center a prostřednictvím obchodního oddělení Perfect System, a. s. nebo prostřednictvím internetu na stránkách www.dvorakovapraha.cz.

1.4.         „Běžná vstupenka” je vstupenka tištěná v pokladnách Dvořákovy Prahy a v místech pro tištění vstupenek určených.

1.5.         „eVstupenka” je vstupenka vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vlastní vytištění na tiskárně.

1.6.         Zákazník souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

II.          Zakoupení vstupenky

2.1.         Zákazník může zakoupit vstupenky na koncerty a představení mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha na pokladně a zaplatit je v hotovosti nebo platební kartou, a to po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace nebo prostřednictvím internetu a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron resp. prostřednictvím platebního systému PaySec nebo po předchozí rezervaci a zaplatit v rámci ČR bankovním převodem.

III.         Nákup a platba vstupenek zakoupených přes internet (eVstupenka)

3.1.         Koupit eVstupenku lze nejpozději 60 minut před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku na večerní pokladně před přestavením.

3.2.         Při koupi zlevněné eVstupenky (studentská, ZTP, senior, dítě) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě.

3.3.         Při nákupu eVstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 6 vstupenek.

3.4.         Při zakoupení eVstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

3.5.         Po kompletním vyplnění objednávky eVstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev.

3.6.         Následně po uzavření objednávky eVstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay nebo do zabezpečené platební brány systému PaySec, prostřednictvím které provede úhradu.

3.7.         Zákazník prostřednictvím platební brány GP webpay nebo PaySec zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

3.8.         Společnost Akademie klasické hudby neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay nebo PaySec.

3.9.         Po úhradě kupní ceny eVstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému společnosti Akademie klasické hudby zaslána emailová zpráva tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato „Konečná rekapitulace“ nenahrazuje běžnou vstupenku nebo eVstupenku.

3.10.      Po provedení platby prostřednictvím brány GP webpay nebo PaySec je Zákazník přesměrován zpět na stránky společnosti Akademie klasické hudby, kde zvolí formu zobrazení eVstupenky ve formátu PDF a její následné vytištění.

3.11.      eVstupenku v tištěné formě lze získat po opětovném přihlášení do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem z přehledu svých objednávek.

3.12.      Čárové kódy na eVstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené eVstupence nebo její kopii přihlíženo jako na platnou vstupenku a na tomto základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

3.13.      Společnost Akademie klasické hudby neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Její padělání je trestné. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

IV.        Internetová rezervace vstupenek

4.1.         Společnost Akademie klasické hudby umožňuje Zákazníkovi provedení internetové rezervace vstupenek na vybraná představení dle svého uvážení.

4.2.         V případě provedení internetové rezervace vstupenek Zákazník volí požadované představení, jeho čas, konkrétní místa v sále, kategorii zákazníka, uplatnění slevového kuponu a způsob doručení a zaplacení vstupenek. V případě volby převzetí vstupenek na pokladně lze uplatnit slevovou poukázku až zde.

4.3.         Zákazník po provedení rezervace obdrží emailovou zprávu, tzv. „Konečnou rekapitulaci“, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace a v případě volby převzetí vstupenek na pokladně je zde nahlásí. Na jejím základě obsluha pokladny zákazníkovi prodá příslušné rezervované vstupenky.

4.4.         Email „Konečná rekapitulace“, který zákazník obdrží po uzavření internetové rezervace, rovněž obsahuje informaci o konečném termínu k vyzvednutí vstupenek na pokladně před začátkem představení. V případě, že si zákazník vstupenky nevyzvedne dle těchto pokynů, je společnost Akademie klasické hudby oprávněna prodat je jinému zákazníkovi.

4.5.         Společnost Akademie klasické hudby neodpovídá za chybné údaje zadané zákazníkem při uzavírání internetových rezervací (datum, čas, představení, místa v sále).

V.          Ostatní podmínky

5.1.         Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku nebo eVstupenku s čárovým kódem v tištěné z PDF souboru. Uvedené čárové kódy budou při vstupu zkontrolovány čtecím zařízením.

5.2.         Zákazník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou.

5.3.         Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně místa konání koncertu může být Zákazník požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

5.4.         Zakoupením běžné vstupenky nebo eVstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v místech určených pro provozování koncertů, kde je vyvěšen.

5.5.         Společnost Akademie klasické hudby si vyhrazuje právo přesadit nevhodně oblečené Zákazníky mimo záběry kamer v případě, kdy koncert natáčí televize. A to bez nároku na finanční kompenzaci za místa v nižší cenové kategorii a bez nároku na vrácení vstupného.

VI.        Ochrana osobních údajů

6.1.         Zákazník dává nákupem eVstupenky nebo rezervací běžné vstupenky přes internet společnosti Akademie klasické hudby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Společnost Akademie klasické hudby garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou postoupena jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely společnosti Akademie klasické hudby.

6.2.         V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu Společnosti Akademie klasické hudby.

6.3.         Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny eVstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a společnost Akademie klasické hudby nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

VII.       Reklamační podmínky

7.1.         Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.

7.2.         Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

7.3.         V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty na pokladně či při nákupu v internetovém obchodě společnosti Akademie klasické hudby odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky.

7.4.         Změna programu a účinkujících vyhrazena.

7.5.         Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo eVstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:

a)        Pokud byla vstupenka zakoupena ve Vstupenkovém centru Dvořákovy Prahy či v smluvních pokladnách, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil.

b)        Pokud se jedná o eVstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

VIII.      Závěrečná ustanovení

8.1.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi Společností Akademie klasické hudby a Zákazníkem.

8.2.         Společnost Akademie klasické hudby si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost Společnost Akademie klasické hudby zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.dvorakovapraha.cz.

8.3.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 1. ledna 2014.

 

V Praze dne 1. 1. 2018

Akademie klasické hudby, z. ú.