OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

I.           Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1.        „Akademie klasické hudby, z. ú.“ je ústav se sídlem Maiselova 25/4, 110 00 Praha 1, IČ: 26725347, zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 527 (dále jen „Akademie klasické hudby, z. ú.“).

1.2.        Společnost Akademie klasické hudby pořádá Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha a Mezinárodní hudební soutěž Cena Antonína Dvořáka jednou ročně v místech určených pro provozování hudebně kulturních akcí.

1.3.        „Zákazník“ je subjekt, který se společností Akademie klasické hudby, z. ú. uzavřel kupní smlouvu na vstupenku na koncertní nebo jiné představení pořádané společností Akademie klasické hudby, z. ú. ve smluvních pokladnách informačních center a prostřednictvím obchodního oddělení ENIGOO s.r.o., IČ: 08750823, se sídlem Hlaváčova 207, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02, Pradubice (dále jen „ENIGOO“) nebo prostřednictvím internetu na stránkách www.dvorakovapraha.cz prostřednictvím nákupního portálu společnosti ENIGOO.

1.4.        „Běžná vstupenka” je vstupenka tištěná ve smluvních pokladnách ENIGOO a v místech pro tištění vstupenek určených.

1.5.        „eVstupenka” je vstupenka vybavená QR kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF.

1.6.        Zákazník souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující je verze všeobecných obchodních podmínek platná v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

II.          Zakoupení vstupenky

2.1.        Zákazník může zakoupit vstupenky na koncerty a představení mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha na pokladně a zaplatit je v hotovosti nebo platební kartou, a to po předchozí internetové rezervaci nebo bez předchozí internetové rezervace nebo prostřednictvím internetu, a zaplatit následujícími typy platebních karet: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, resp. prostřednictvím platebního systému PaySec nebo po předchozí rezervaci a zaplatit v rámci ČR bankovním převodem.

III.        Nákup a platba vstupenek zakoupených přes internet (eVstupenka)

3.1.       Koupit eVstupenku lze nejpozději 60 minut před začátkem požadovaného představení. Poté může Zákazník koupit pouze zbývající běžnou vstupenku na večerní pokladně před přestavením.

3.2.       Při koupi zlevněné eVstupenky (studentská, ZTP, senior, dítě) je nutné při vstupu kontrole vstupenek předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě.

3.3.       Při nákupu eVstupenek lze prostřednictvím jedné transakce zakoupit vstupenky na více představení. Na každé představení lze zakoupit v jedné transakci maximálně 10 vstupenek.

3.4.       Při zakoupení eVstupenky není Zákazníkovi účtován žádný manipulační poplatek nad rámec aktuální ceny vstupenky.

3.5.       Po kompletním vyplnění objednávky eVstupenky se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednaná představení a je cenou konečnou, tj. včetně případných poskytovaných slev. Vyplněním objednávky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami a dále s obchodními podmínkami uvedenými na stránkách enigoo.cz.

3.6.       Následně po uzavření objednávky eVstupenky je Zákazník přesměrován do zabezpečené platební brány GP webpay nebo do zabezpečené platební brány systému PaySec, prostřednictvím které provede úhradu.

3.7.       Zákazník prostřednictvím platební brány GP webpay nebo PaySec zadá veškeré údaje potřebné pro úhradu kupní ceny požadované vstupenky.

3.8.       Společnost Akademie klasické hudby, z. ú. neodpovídá za průběh platby v platební bráně GP webpay nebo PaySec.

3.9.       Po úhradě kupní ceny eVstupenky a úspěšném dokončení objednávky bude Zákazníkovi ze systému společnosti Akademie klasické hudby zaslána e-mailová zpráva, tzv. „Konečná rekapitulace“, která obsahuje údaje o zakoupených vstupenkách. Tato „Konečná rekapitulace“ nenahrazuje běžnou vstupenku nebo eVstupenku.

3.10.     Po provedení platby prostřednictvím brány GP webpay nebo PaySec je Zákazník přesměrován zpět na stránky společnosti Akademie klasické hudby, kde zvolí formu zobrazení eVstupenky ve formátu PDF. Pokud Zákazník využívá smartphone či jiné elektronické zařízení umožňující zobrazení eVstupenky, umožní její ověření zobrazením pracovníkovi vybaveného čtecím zařízením, tato forma ověření nahrazuje ověření ve formě vytištěné eVstupenky.

3.12.     QR kódy na eVstupence ať již vytištěné, nebo zobrazené na přenosném zařízení lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn. že při jakémkoliv dalším předložení eVstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené eVstupence nebo její kopii přihlíženo jako na platnou vstupenku a na tomto základě nebude povolen vstup do sálu, a to bez ohledu na to, kdo výše uvedené vstupenky předloží.

3.13.     Společnost Akademie klasické hudby neodpovídá za jakékoliv obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním eVstupenky. Její padělání je trestné. eVstupenka je neplatná, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

V.          Ostatní podmínky

5.1.       Zákazník dokládá při kontrole vstupenek buď platnou běžnou vstupenku, nebo eVstupenku s QR kódem v tištěném PDF souboru nebo prostřednictvím smartphonu či jiného elektronického zařízení umožňujícího zobrazení eVstupenky.

5.2.       Zákazník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou.

5.3.       Platnou vstupenku je Zákazník povinen mít k dispozici po celou dobu návštěvy představení. V případě ztráty vstupenky kdekoliv v placené zóně místa konání koncertu může být Zákazník požádán o opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

5.4.         Zakoupením běžné vstupenky nebo eVstupenky Zákazník souhlasí s dodržováním Návštěvního a provozního řádu po celou dobu pobytu v místech určených pro provozování koncertů, kde je vyvěšen.

5.5.       Společnost Akademie klasické hudby si vyhrazuje právo přesadit nevhodně oblečené Zákazníky mimo záběry kamer v případě, kdy koncert natáčí televize. A to bez nároku na finanční kompenzaci za místa v nižší cenové kategorii a bez nároku na vrácení vstupného.

VI.        Ochrana osobních údajů

6.1.       V souladu se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v platném znění, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů dává Zákazník nákupem eVstupenky nebo rezervací běžné vstupenky přes internet společnosti Akademie klasické hudby, z. ú. souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace prodeje e-vstupenky nebo realizace rezervace běžné vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Společnost Akademie klasické hudby garantuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou postoupena jinému subjektu. Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely společnosti Akademie klasické hudby.

6.2.       V souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři po souhlasu Zákazníka shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu společnosti Akademie klasické hudby, z. ú.

6.3.       Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny eVstupenek, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a společnost Akademie klasické hudby, z. ú. nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

VII.       Reklamační podmínky

7.1.       Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat.

7.2.       Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

7.3.       V případě, že Zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty na pokladně či při nákupu v internetovém obchodě společnosti Akademie klasické hudby odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník použil k platbě za vstupenky, popřípadě u smluvního partnera ENIGOO, v souladu s jeho obchodními podmínkami.

7.4.       Změna programu a účinkujících vyhrazena.

7.5.       Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil běžnou vstupenku nebo eVstupenku, bude Zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek:

a)          Pokud byla vstupenka zakoupena ve Vstupenkovém centru Dvořákovy Prahy či ve smluvních pokladnách, bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace a to bankovním převodem.

b)          Pokud se jedná o eVstupenku (zakoupenou přes internet), bude Zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.

7.6        Dojde-li ke zrušení představení z důvodu vyšší moci, má zákazník právo na vrácení vstupného v plné výši.

VIII.      Závěrečná ustanovení

8.1.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Akademie klasické hudby a Zákazníkem.

8.2.        Společnost Akademie klasické hudby si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. Jejich změnu a její účinnost společnost Akademie klasické hudby zveřejní vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.dvorakovapraha.cz.

8.3.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 15. prosince 2020.  

 

V Praze dne 1. 12. 2020

Akademie klasické hudby, z. ú.